ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
20/02/2023
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Διεθνής Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
23PROC012156751
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
20/02/2023
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
07/03/2023 - 15:00
Αριθμός
1790
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
13/03/2023 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
21/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Θήρας σε συνέχεια της με αρ. 21/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διενέργειας του με αρ. πρωτ. 14410/23.12.2022 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης για την «Ποιοτική και Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δικτύου Οδοφωτισμού του Δήμου Θήρας», προϋπολογισμού 3.888.246,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με αρ. δημοσίευσης στο TED 2022-OJS250-730924 και α.α. στο ΕΣΗΔΗΣ 180117, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση των αναγκαίων συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων για την κατάρτιση των προσφορών τους, οι οποίες (ενν. συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις), αποτελούν σημαντική αλλαγή των όρων της Διακήρυξης, ήτοι στα έγγραφα της σύμβασης.

Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 07 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού): 4η Εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού  62.713,66€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 13/04/2024.

Τέλος, όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο όρο κύκλου εργασιών την τριετία 2019 – 2021 κατ’ ελάχιστον ίσο με ποσό που αντιστοιχεί στο σαράντα της εκατό (40%) του προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι κατ’ ελάχιστον μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (1.254.273,20 €).

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.thira.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στο ΕΣΗΔΗΣ.

Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 15/02/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : Ο Λόγος των Κυκλάδων, Κυκλαδική και Κοινή Γνώμη και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας http://www.thira.gov.gr.