Επιτροπές

Οικονομική Επιτροπή

Απόφαση Συγκρότησης

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Απόφαση Συγκρότησης

Εκτελεστική Επιτροπή

Απόφαση Συγκρότησης

Επιτροπή Διαβούλευσης

Απόφαση Συγκρότησης

Τουριστική Επιτροπή

Απόφαση Συγκρότησης

Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό έτους 2020

Απόφαση Συγκρότησης