Συνοπτικός Διαγωνισμός Σύμβασης Παροχής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
12/04/2021
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Α.Δ.Α.Μ.
21PROC008446265
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
12/04/2021
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
26/04/2021 - 09:00
Αριθμός
4174
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
26/04/2021 - 09:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΤΕΥΔ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τις «Κτηνιατρικές υπηρεσίες που αφορούν στειρώσεις, θεραπείες, αποπαρασιτώσεις και σήμανση αδέσποτων σκύλων - γατών σύμφωνα με το Ν. 4325/2014 και 4039/2012 και υπηρεσίες αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας ιπποειδών τρίτης ηλικίας για το έτος 2021» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (CPV:85200000-1).

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 64.994,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2021 του Δήμου Θήρας στον Κ.Α.Ε. 35.6279.009. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι χίλια σαράντα οκτώ ευρώ (1.048,00€).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας, οδός  Φηρά Θήρας, την Μ.Δευτέρα 26 Απριλίου 2021, ώρα 09:00π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρασίνου και στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα τηλέφωνα 2286025847 και 2286360187 (αρμόδιοι υπάλληλοι Ευαγγελία Κωνσταντοπούλου και Ευάγγελος Βαμβακούσης) και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις».