Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας & Εγκατάστασης Βυθιζόμενων Συστ/των Αποθ/σης Απορ/των | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
29/12/2021
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
21PROC009858827
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
29/12/2021
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
17/01/2022 - 15:00
Αριθμός
15908
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
21/01/2022 - 11:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΕΕΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών  σε  κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ, εκτιμώμενης αξίας 217.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (CPV: 42416210-0 ( Ανυψωτικά μηχανήματα κάδων - BIN LIFT= ΚΑΔΟΙ ΑΣΑΝΣΕΡ ), Κωδικός NUTS: EL422).

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ.
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr .
 3. 3. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 4. 4. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της.
 5. 5. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ 3.248,00€.
 6. 6. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
 7. 7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “151315” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 29/12/2021 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 17/1/2022 και η ώρα λήξης 15:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 11:00.
 8. 8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 9. 9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 10. 10. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι o Δήμος Θήρας Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α 20.7135.035 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 και 2022 του Δήμου. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 2021/14738 /15-12-2021(ΑΔΑΜ 21REQ009753126, ΑΔA: 6ΘΡ2ΩΡΝ-1ΓΨ) για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2021,2022 και έλαβε α/α 836 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα. Η παρούσα σύμβαση έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με την υπ.αρ 222.2.2/2021 απόφασης ένταξης (ΑΔΑ: 6ΔΗ46Ψ844-ΑΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» σε συνέχεια των σχετικών Προσκλήσεων του Πράσινου Ταμείου.
 11. 11. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr , Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».
 12. 12. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ», «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας http://www.thira.gov.gr .