Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Ποιοτική & Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δικτύου Οδοφωτισμού | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
29/12/2022
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Διεθνής Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
22PROC011918277
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
29/12/2022
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
07/03/2023 - 15:00
Αριθμός
14411
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
13/03/2023 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/3
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/3
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/3
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Λοιπά Έγγραφα Σύμβασης Οδοφωτισμός
21/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης για την «Ποιοτική και Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δικτύου Οδοφωτισμού του Δήμου Θήρας», προϋπολογισμού 3.888.246,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ. Στοιχεία Επικοινωνίας: Οδός:Φηρά, Ταχ.Κωδ.: 84700, Τηλ.:2286360185, E-mail:perivalon@thira.gov.gr, Ιστοσελίδα:www.thira.gov.gr

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): https:// www.thira.gov.gr .
 2. Κωδικός CPV: 34993000-4, 31518600-6, 31531000-7, 31532800-2, 48000000-8
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών & λαμπτήρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης και βραχιόνων, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών του οδικού δικτύου αλλά και λαμπτήρων που είναι εγκατεστημένα σε όλη την έκταση του Δήμου Θήρας.
 5. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 6. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες για το σύνολο της σύμβασης.
 7. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο όρο κύκλου εργασιών την τριετία 2019 – 2021 κατ’ ελάχιστον ίσο με ποσό που αντιστοιχεί στο σαράντα της εκατό (40%) του προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι κατ’ ελάχιστον μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ (1.385.436,00 €). Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων το ανωτέρω κριτήριο μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εμπειρία στην υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων οδοφωτισμού. Προς τούτο ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την τελευταία τριετία (2019-2021) μία τουλάχιστον σύμβαση για την τοποθέτηση φωτιστικών οδοφωτισμού η οποία να περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση πέντε χιλιάδων (5.000) φωτιστικών οδοφωτισμού κατ’ ελάχιστον. Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: (α) Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα από το ΕΣΥΔ, για την κατασκευή ή προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ή παρεμφερούς αντικειμένου που συνάδει με το παραπάνω, (β) Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα από το ΕΣΥΔ, για την κατασκευή ή προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ή παρεμφερούς αντικειμένου που συνάδει με το παραπάνω, (γ) Σύστημα για τη Διασφάλιση της υγείας και την ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001, πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα από το ΕΣΥΔ, για την κατασκευή ή προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ή παρεμφερούς αντικειμένου που συνάδει με το παραπάνω.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού  62.713,66€.

 1. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κ1

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ LM79

25%

Κ2

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΟΗΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΔΙΟΔΩΝ LED KATA TO ΠΡΟΤΥΠΟ LM-80-21

25%

Κ3

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

25%

Κ4

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

25%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                                                                      100%

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.

Λ

=

Προσφερθείσα τιμή

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

 

 1. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17:00. Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος 180117 θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.
 2. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 3. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 4. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θήρας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 20.7135.036 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023, 2024 & 2025 του Φορέα. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 13781/7-12-2022 (ΑΔΑΜ22REQ011817763 2022-12-15, ΑΔΑ 6ΙΜ4ΩΡΝ-ΗΔΘ) για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2023, 2024 & 2025.
 5. Όροι Εκτέλεσης Σύμβασης: Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού &εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. Επιπλέον περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης & καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 &11 του άρθρου 4β ή & της παρ. 1 του άρθρου 12 ή &της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Επίσης, δεσμεύεται ότι: α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.
 6. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : proedros@aepp-procurement.gr. Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».
 7. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 23/12/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : Ο Λόγος των Κυκλάδων, Κυκλαδική και Κοινή Γνώμη και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας http://www.thira.gov.gr.