Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
26/05/2022
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Γνωστοποίηση

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από την Παρασκευή 27/05/2022 έως και τη Δευτέρα 06/06/2022.