ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΉ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΣΒΑΚ) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
02/06/2021
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Προγ/σμου & Πολ. Εφαρμογών > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Είδος
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
02/06/2021
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
15/06/2021 - 10:00
Αριθμός
359
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
15/06/2021 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιμής, για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας
(ΣΒΑΚ) Δήμου Θήρας» (CPV:[71320000-7] -Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών.)
Η προεκτιμώμενη αμοιβή της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τέσσερις χιλιάδων εξακοσίων
δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (54.602,46 €), συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων, αλλά μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.