Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Ναυαγοσωστική Κάλυψη Δήμου Θήρας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
02/06/2021
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
21PROC008691072
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
02/06/2021
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
17/06/2021 - 17:00
Αριθμός
6173
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
23/06/2021 - 10:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΕΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Θήρας, κατά τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο, έτους 2021», προϋπολογισμού 449.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση-Υποτομέας ΟΤΑ. Η κύρια δραστηριότητά της είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr .
 3. Κωδικός CPV: 92332000-7
 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL422.
 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών του Δήμου Θήρας, κατά τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ – ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, για το έτος 2021, οι οποίες παραλίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες σύμφωνα με το Πρακτικό Αριθμ. Πρωτ: 2131.16/1701/2020 – 29/10/2020 της Συνεδρίασης της Επιτροπής του άρθρου 11 του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ.71/2020 (Φ.Ε.Κ. 166-Α΄/2020) και άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθμ. 20 (ΦΕΚ 444 Β΄/99), για τον καθορισμό και χαρακτηρισμό των πολυσύχναστων παραλιακών χώρων της νήσου Θήρας. Το ανωτέρω Πρακτικό, επιβάλλει την επιτήρηση των πολυσύχναστων παραλιακών χώρων του Δήμου Θήρας από ναυαγοσώστες στο πλαίσιο του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου.

Οι παραλίες για τις οποίες ο Δήμος Θήρας είναι υποχρεωμένος να παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη είναι οι εξής:

 1. Παραλία Εμπορείου (Περίσσας – Περιβόλου) Δ.Κ. Εμπορείου Δήμου Θήρας (8 ναυαγοσωστικά παρατηρητήρια),
 2. Παραλία Καμαρίου Δ.Κ. Επισκοπής Γωνιάς Δήμου Θήρας (4 ναυαγοσωστικά παρατηρητήρια),

ήτοι συνολικά δώδεκα (12) ναυαγοσωστικά παρατηρητήρια στις ως άνω δύο (02) πολυσύχναστες παραλίες.

Το 20% του συνολικού ποσού του διαγωνισμού χωρίς το ΦΠΑ (72.500,00€ ) βάση του άρθρου 6 παράγραφος 10 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η κάλυψη του χρονικού τμήματος του ενός μηνός ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Το επιμέρους κόστος ανά τμήμα καθορίζεται από την 6059/27-05-2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

 1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 2. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021.
 3. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (7.250€).
 4. 9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
 5. 10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “133750” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 02/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:30 π.μ..
 6. 11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (06) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 7. 12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 8. 13. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 15.6161.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Θήρας. Σχετική η υπ’ αριθ. 406/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
 9. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 καθώς και όσα αναφέρονται στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης.
 10. 15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail: proedros@aepp-procurement.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».
 11. 16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 05.2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ» και «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».