Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΔΕΥΑ Θήρας

 1. ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
  • Σκοπός της ΔΕΥΑΘ, είναι η άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης επεξεργασίας λυμάτων, τηλεθέρμανσης, φυσικού αερίου, εμφιάλωσης νερού, γεωθερμίας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Δήμου Θήρας.
  • Αντικείμενο της ΔΕΥΑΘ είναι η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, ύδρευσης, άρδευση, αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων, επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησης τους και επεξεργασία και αξιοποίησης ιλύος.
  • Στο αντικείμενο της περιλαμβάνονται επίσης:
   1. η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία δικτύων τηλεθέρμανση ,
   2. η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία,
   3. η εμφιάλωση και εμπορία νερού,
   4. η διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια , που προέρχονται από τα αντικείμενα δραστηριότητας της επιχείρησης ή τις δραστηριότητες του δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
   5. η λειτουργία η συντήρηση και η εκμετάλλευση εργοστασίων αφαλάτωσης
   6. η αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού και
   7. κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητας, που νόμιμα θα της ανατεθεί, από τον δήμ , τη περιφερειακή αυτοδιοίκησ , το δημόσιο αλλά και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίο .
 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • Η ΔΕΥΑΘ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα ( άρθρο 255 Ν. 3463/2006). Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συμβούλιο .
  • Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.ΑΘ.: ΜΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αρτεμίου.

 • Έδρα Δ.Ε.Υ.ΑΘ.:
  • Περιοχή αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας είναι οι περιοχές αρμοδιότητας των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, (πρώην ΔΕΥΑΘ και ΚΕΥΑ Οίας) δηλαδή η περιοχή που ορίζεται από τα γεωγραφικά όρια του πρώην Δήμου Θήρας και της πρώην Κοινότητος Οίας - Θηρασίας και νυν δημοτικών ενοτήτων Θήρας και Οίας Θηρασίας.
  • Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου Θήρας, δηλαδή η πόλη της Θήρας.

Πρόεδρος: Ορφανός Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος: Πρέκας Πέτρος


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Ορφανός Εμμανουήλ (Πρόεδρος) | Τηλέφωνο 22860 25394 | e-mail manolisorfanos1973@gmail.com 

Όνομα Μάινας Νικόλαος (Διευθυντής) | Τηλέφωνο 22860 25394 | e-mail mainasnikolaos@gmail.com

Όνομα Ρούσσος Κώστας (Γραμματεία) | Τηλέφωνο 22860 25394 

Όνομα Ζώρζος Ευάγγελος (Λογιστήριο) | Τηλέφωνο 22860 25394 | e-mail zorzosv@gmail.com

Όνομα Πράπας Βασίλειος (Λογιστήριο) | Τηλέφωνο 22860 25394 | e-mail vgprapas@gmail.com

Όνομα Νομικού Γεωργία (Τεχνικές Υπηρεσίες) | Τηλέφωνο 22860 25394

Όνομα Μπιρμπίλης Ιωάννης (Τεχνικές Υπηρεσίες) | Τηλέφωνο 22860 25394 Fax 22860 25898

URL www.deyathira.gr